1. นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

  แผนกจัดทำยุทธศาสตร์ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจังหวัดทตโตะริ (เว็บไซต์นี้) ได้นิยามคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ไว้ว่า ข้อมูลของบุคคลที่มีชีวิตอยู่ซึ่งถูกระบุไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ, วันเดือนปีเกิด หรือ ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลนั้นๆ) อีกทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นๆ เช่น ที่อยู่อีเมล์ , User ID, Credit Card เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลที่แสดงถึงคุณลักษณะของบุคคลนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก โครงสร้างของครอบครัว อายุ เป็นต้น

 2. คุกกี้ และ IP Address

  สำหรับคุกกี้ และ IP Address นั้นหากแยกเดี่ยวแล้วจะไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้จึงไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามหากข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

 3. การกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  เว็บไซต์นี้จะกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 4. ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  เว็บไซต์ของเราจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เกินขอบเขตที่จำเป็น โดยไม่ขออนุญาตท่านก่อนแน่นอน

  อย่างไรก็ตามจะไม่มีการกระทำนั้นหากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ในกรณีที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
  2. เมื่อทำให้ผู้ใช้บริการมีความลำบากในการยินยอมแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต ร่างกายหรือการรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
  3. เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพสาธารณสุขหรือ การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็ก
  4. เมื่อการขอให้ผู้ใช้บริการยินยอมอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้รับจ้างซึ่งดำเนินกิจการตามหลักกฎหมาย
 5. การขอรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่เหมาะสม

  ทางเว็บไซต์ของจะขอรับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้วยวิธีที่เหมาะสม จะไม่มีการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเป็นอันขาด

 6. การแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานในการขอรับทราบข้อมูลส่วนบุคคล

  ทางเว็บไซต์ของเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลก่อนทุกครั้ง
  อย่างไรก็ตามจะไม่มีการกระทำนั้นหากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ในกรณีที่เมื่อแสดงวัตถุประสงค์ของการใช้งานแล้ว มีผลเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สาม
  2. ในกรณีที่เมื่อแสดงวัตถุประสงค์ของการใช้งานแล้ว มีผลเสียต่อสิทธิของเว็บไซต์นี้และผลประโยชน์อันเหมาะสม
   เมื่อการขอแสดงหรือแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้งานต่อผู้ใช้บริการอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้รับจ้างซึ่งดำเนินกิจการตามหลักกฎหมาย
  4. ในกรณีที่เมื่อพิจารณาจากการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเห็นชอบว่าวัตถุประสงค์นั้นมีความชัดเจน
 7. การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

  หากเว็บไซต์ของเราจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่มีการเปลี่ยนเกินขอบเขตที่ได้ตกลงไว้เด็ดขาดและเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

 8. การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และ การควบคุมเจ้าหน้าที่

  เว็บไซต์ของเรามีการกำชับและควบคุมเจ้าหน้าที่ในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญเสียหรือการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เว็บไซต์ของเรามีการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 9. การควบคุมผู้รับจ้าง

  หากเว็บไซต์ของเราได้นำข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งฝากไว้แก่ผู้รับจ้างเว็บไซต์ของเรามีการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างตามความจำเป็นและเหมาะสม

 10. การจำกัดการส่งต่อข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

  เว็บไซต์ของเราจะไม่มีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามหากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนแน่นอน

  1. ในกรณีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
  2. เมื่อทำให้ผู้ใช้บริการมีความลำบากในการยินยอมแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต ร่างกายหรือการรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
   เมื่อทำให้ผู้ใช้บริการมีความลำบากในการยินยอมแสดงข้อมูลส่วนบุคคล
  3. เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพสาธารณสุขหรือ การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็ก
  4. เมื่อการขอให้ผู้ใช้บริการยินยอมอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้รับจ้างซึ่งดำเนินกิจการตามหลักกฎหมาย
  5. ในกรณีที่ได้แจ้งหรือแสดงให้ท่านทราบหัวข้อดังต่อไปนี้แล้วล่วงหน้า
   • (ก) มีการกล่าวถึงการส่งต่อข้อมูลแก่บุคคลที่สามในวัตถุประสงค์การใช้งาน
   • (ข) หัวข้อเรื่องที่จะส่งต่อแก่บุคคลที่สาม
   • (ค) วิธีการส่งต่อข้อมูลให้บุคคลที่สาม
   • (ง) การยกเลิกการส่งต่อข้อมูลแก่บุคคลที่สามตามความประสงค์ของผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
  6. อย่างไรก็ตามหากเป็นดังเงื่อนไขต่อไปนี้จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
   1. ในกรณีที่เว็บไซต์นี้ได้มอบหมายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งแก่ผู้รับจ้างโดยไม่เกินขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่วางไว้
   2. ในกรณีที่มีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหนึ่งร่วมกัน เราจะแจ้งเกี่ยวกับหัวข้อข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกใช้ ขอบเขตของผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จุดประสงค์ของผู้ใช้งาน และชื่อนามสกุลหรือชื่อเรียกผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือให้ท่านเข้าถึงข้อมูลนั้นอย่างง่ายดาย
 11. การแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  เว็บไซต์ของเราจะไม่รีรอที่จะแจ้งและตอบคำถามผู้ใช้บริการ ในหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

  1. จุดประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (ยกเว้นจุดประสงค์ที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อทางเราตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ตอบคำถามนั้นเราจะไม่รีรอที่จะแจ้งให้ท่านทราบ)
  2. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 12. การแสดงข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะไม่มีการรีรอหากมีการขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากการเปิดเผยนั้นเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เราอาจจะงดเว้นการเปิดเผยเนื้อหาไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อมีการตัดสินว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
  ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือ

  1. สิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สาม
  2. ในกรณีที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการอันเหมาะสมของเว็บไซต์ของเรา
  3. ในกรณีที่ขัดต่อหลักกฎหมายอื่นๆ

  นอกจากนี้ ตามกฎระเบียบของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับ access log จะไม่มีการเปิดเผยเด็ดขาด

 13. เกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

  ในกรณีที่เว็บไซต์ของเราได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการให้มีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือ ลบข้อมูล เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เป็นความจริง เราจะรีบสำรวจปัญหา ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และแจ้งให้ท่านทราบ ในขอบเขตของที่จำเป็นของวัตถุประสงค์การใช้งาน
  เว้นแต่มีการระบุวิธีการเฉพาะในกฎหมายอื่นๆไว้

 14. การยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  หากเว็บไซต์ของเราได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการให้ระงับหรือยกเลิกการใช้งาน (การระงับการใช้งาน) ด้วยเหตุผลที่ว่าทางเรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เกินขอบเขตการใช้งานที่ได้แจ้งไว้ หรือการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสมหรือมีการปลอมแปลง เราจะไม่รีรอที่จะสำรวจปัญหา ดำเนินการระงับการใช้งาน และแจ้งให้ท่านทราบ
  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก หรือมีความลำบากในการระงับการใช้งาน และมีทางเลือกอื่นที่สามารถกระทำเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของท่าน เราขอใช้ทางเลือกอื่นนั้น

 15. การอธิบายเหตุผล

  ทางเว็บไซต์ของเราจะพยายามอธิบายเหตุผลในกรณีดังต่อไปนี้

  1. กรณีที่แม้ว่าจะมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการแต่ไม่สามารถแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้
  2. กรณีที่แม้ว่าจะมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการแต่ไม่เปิดเผยไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคล
  3. กรณีที่แม้ว่าจะมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการแต่ไม่ยกเลิกการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  4. กรณีที่แม้ว่าจะมีการร้องขอจากผู้ใช้บริการแต่ไม่ยกเลิกการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม